Series 501 / 502 / 511 / 512

技术特性

  • 分辨率:英制 .0001" 或 .0005" / 公制 0.002mm 或 0.01mm
  • 英制产品配 Φ3/8" 直径的燕尾式旋转夹
  • 公制产品配 Φ8mm 直径的燕尾式旋转夹
  • 带钻轴承
  • 双色表盘设计方便读数
  • 水平式和垂直式可选
  • 公制产品有大表盘和小表盘可选
  • 红宝石测头
  • 501-02-1 是铜体

标准配置

  • 产品保证卡、使用说明书、校准报告

規格表標題

测量范围分辨率表盘读数精度L备注货号
.008" .0001" 0-4-0 ± .0001" 12.8mm 水平 501-78-3
.03" .0005" 0-15-0 ± .0005" 13.5mm 水平 501-73-3
.008" .0001" 0-4-0 ± .0001" 12.8mm 垂直 501-78-5
.03" .0005" 0-15-0 ± .0005" 13.5mm 垂直 501-73-5
.03" .0005" 0-15-0 ± .0005" 24mm 水平 501-73-6
测量范围分辨率表盘读数精度L备注货号
0.2mm 0.002mm 0-100-0 0.004mm 12.2mm 水平 501-02-1
0.2mm 0.002mm 0-100-0 0.004mm 12.8mm 水平 501-02-2
0.5mm 0.01mm 0-25-0 0.013mm 14.4mm 水平 501-05-2
0.8mm 0.01mm 0-40-0 0.013mm 14.4mm 水平 501-08-2
0.8mm 0.01mm 0-40-0 0.013mm 25.4mm 水平 501-08-8
1.0mm 0.01mm 0-50-0 0.013mm 18.8mm 水平 501-10-2
1.0mm 0.01mm 0-50-0 0.013mm 32.6mm 水平 501-10-8
0.2mm 0.002mm 0-100-0 0.004mm 12.8mm 垂直 501-02-4
0.5mm 0.01mm 0-25-0 0.013mm 14.4mm 垂直 501-05-4
0.8mm 0.01mm 0-40-0 0.013mm 14.4mm 垂直 501-08-4
1.0mm 0.01mm 0-50-0 0.013mm 18.8mm 垂直 501-10-4
0.2mm 0.002mm 0-100-0 0.004mm 11.8mm 水平
(G 系列)
501-02-6
0.8mm 0.01mm 0-40-0 0.008mm 11.8mm 水平
(G 系列)
501-08-6
0.2mm 0.002mm 0-100-0 0.004mm 11.8mm 水平
(IP53 模式)
511-02-6
0.8mm 0.01mm 0-40-0 0.013mm 11.8mm 水平
(IP53 模式)
511-08-6
测量范围分辨率表盘读数精度L备注货号
.008" .0001" 0-4-0 ± .0001" 12.8mm 水平 501-78-7
.03" .0005" 0-15-0 ± .0005" 13.5mm 水平 501-73-8
测量范围分辨率表盘读数精度L备注货号
0.2mm 0.002mm 0-100-0 0.004mm 12.8mm 水平 501-02-7
0.5mm 0.01mm 0-25-0 0.013mm 14.4mm 水平 501-05-7
0.8mm 0.01mm 0-40-0 0.013mm 14.4mm 水平 501-08-7
1.0mm 0.01mm 0-50-0 0.013mm 18.8mm 水平 501-10-7
测量范围分辨率表盘读数精度L备注货号
0.2mm 0.002mm 0-100-0 0.004mm 12.8mm 水平 502-02-2
0.5mm 0.01mm 0-25-0 0.013mm 14.4mm 水平 502-05-2
0.8mm 0.01mm 0-40-0 0.013mm 14.4mm 水平 502-08-2
1.0mm 0.01mm 0-50-0 0.013mm 18.8mm 水平 502-10-2
0.2mm 0.002mm 0-100-0 0.004mm 12.8mm 垂直 502-02-4
0.5mm 0.01mm 0-25-0 0.013mm 14.4mm 垂直 502-05-4
0.8mm 0.01mm 0-40-0 0.013mm 14.4mm 垂直 502-08-4
1.0mm 0.01mm 0-50-0 0.013mm 18.8mm 垂直 502-10-4
0.2mm 0.002mm 0-100-0 0.004mm 11.8mm 水平 502-02-6
0.8mm 0.01mm 0-40-0 0.008mm 11.8mm 水平 502-08-6
0.2mm 0.002mm 0-100-0 0.004mm 11.8mm 水平
(G 系列)
502-02-6
0.8mm 0.01mm 0-40-0 0.008mm 11.8mm 水平
(G 系列)
502-08-6
0.2mm 0.002mm 0-100-0 0.004mm 11.8mm 水平
(IP53 模式)
512-02-6
0.8mm 0.01mm 0-40-0 0.013mm 11.8mm 水平
(IP53 模式)
512-08-6
测量范围分辨率表盘读数精度L备注货号
0.2mm 0.002mm 0-100-0 0.004mm 12.8mm 水平 502-02-7
0.5mm 0.01mm 0-25-0 0.013mm 14.4mm 水平 502-05-7
0.8mm 0.01mm 0-40-0 0.013mm 14.4mm 水平 502-08-7
0.8mm 0.01mm 0-40-0 0.013mm 25.4mm 水平 501-08-8
1.0mm 0.01mm 0-50-0 0.013mm 18.8mm 水平 502-10-7
语系